Alle inwoners van Rijswijk hebben recht op een gezonde, groene woonomgeving. Groen moet voor iedereen op korte afstand bereikbaar zijn. De coronacrisis maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om tijdens het thuiswerken een korte pauzewandeling in het groen te kunnen maken. Met groen in de buurt ga je eerder naar buiten, beweeg je meer. En je komt nog eens iemand tegen. Kortom: groen is goed voor gezondheid, welzijn én de sociale cohesie.

Daarom willen we groene zones met elkaar verbinden. Barrières slechten voor mensen. Én voor dieren. Ecologische verbindingszones en -routes aanleggen met leef- en schuilplekken en variatie in gebiedseigen begroeiing. Meer groen betekent minder hittestress, meer CO2-opname en betere afwatering. Dáár gaat het de komende jaren om.

Ondertunneling van de Prinses Beatrixlaan wordt alleen uitgevoerd als dit volledig gebeurt. Alle omwonenden moeten hier baat bij hebben, bijvoorbeeld omdat de lucht schoner wordt.

Alle nieuwe wijken in Rijswijk worden natuurinclusief gebouwd. Het beheer van de openbare ruimte wordt ecologisch uitgevoerd.

De transitie naar een klimaatneutrale stad blijft voor GroenLinks onverminderd hoog op de agenda staan. Ook in onze stad zijn de effecten van klimaatverandering voelbaar. Daarom gaan Rijswijk en Rijswijkers samen aan de slag om de klimaatdoelstellingen te halen

We sluiten aan op de warmteleiding door het midden, maar blijven aandringen op het versneld verduurzamen van deze warmtevoorziening. Uitgangspunt is dat bedrijven geen vergoeding ontvangen voor het leveren van hun restwarmte en dat we op termijn kunnen aansluiten op lokale, duurzame initiatieven. Alle grote ruimtelijke projecten als onderdeel van de Regionale Energie Strategie worden klimaatadaptief en met oog voor de belangen van planten en dieren uitgevoerd.

Afval bestaat niet. Jaarlijks gooien we veel grondstoffen weg die kunnen worden gerecycled of hergebruikt. Daarom is de afvalstoffenheffing in Rijswijk hoog. Door Diftar in te voeren betaalt de vervuiler meer en betalen inwoners die grondstoffen scheiden minder. Zo wordt de afvalstoffenheffing eerlijker verdeeld. We houden daarbij oog op illegale stort.