Rijswijk

Algemene beschouwingen 2017

Bijdrage van GroenLinks fractievoorzitter Marieke Alberts tijdens de Algemene Beschouwingen op de begroting van 2018.

Voorzitter,

Zo in het laatste jaar voor de verkiezingen willen we niet alleen vooruitblikken naar de komende jaren, maar de voorliggende beleidsvoornemens tevens koppelen aan beslissingen en gebeurtenissen van de afgelopen vier jaren. In deze periode hebben we de koers voor Rijswijk mee mogen vormgeven door onze deelname aan de coalitie en het college. In samenwerking en verbinding met de raad, ambtenaren, partners en organisaties in de stad, bedrijven, ondernemers en natuurlijk de inwoners van Rijswijk hebben we als GroenLinks de afgelopen vier jaar onze gemeente socialer, duurzamer, groener en opener kunnen maken.
Als we inzoomen op wat er gebeurd is in die periode, dan zien we dat het jeugdbeleid op schema ligt, dat er flinke stappen gemaakt zijn op het gebied van kunst en cultuur, dat het dierenwelzijnsbeleid vorm heeft gekregen, dat initiatieven van inwoners meer ruimte en ondersteuning krijgen en dat ook de sociale paragraaf goed op de rit is. Aanscherping en verbeteringen zijn altijd mogelijk, maar daar ligt, met de huidige stand van zaken, niet de belangrijkste zorg voor GroenLinks. Deze zorg ligt bijvoorbeeld wel bij het klimaat.

Uit de doorrekening van de energie- en klimaatplannen in het regeerakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving bleek vorige week dat het nieuwe kabinet zijn ambitieuze klimaatdoelen niet gaat waarmaken. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch te verminderen. Rijswijk kan hieraan bijdragen. In het kaderdebat eerder dit jaar heeft GroenLinks aangegeven benieuwd te zijn naar de vertaling van de te verwachten consequenties voor Rijswijk van het klimaatakkoord dat in Parijs gesloten is. We kijken nog steeds uit naar de presentatie van het volledige plan, maar zijn verheugd te zien dat in de tweede halfjaarrapportage in ieder geval budget is vrijgemaakt voor het verduurzamen van de Ottoburg en dat er ideeën zijn om de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed structureel te maken door het op te nemen in de Meerjarenonderhoudsplanning.
Het afremmen van klimaatverandering is een van de grootste opgaven van deze tijd. Daarom zullen we de opbrengst van de aandelen Eneco moeten investeren in verduurzaming van de Rijswijkse energievoorziening. En als er geen bieder komt die een duurzame missie van deze energieleverancier garandeert, kiezen we ervoor om de aandelen te behouden.

Een ander punt van zorg is het groen. We hebben bij de bespreking van de jaarrekening aandacht gevraagd voor de leefbaarheid en de luchtkwaliteit. Daarbij hebben we aangedragen dat groen in de stad bijdraagt aan gezonde lucht en een prettige leefomgeving o.a. door te fungeren als waterberger en natuurlijke airco. Groen is geen luxe, het is een noodzaak. Daar raken we gelukkig meer en meer van doordrongen.
Uit recent onderzoek van Duitse entomologen bleek dat de totale biomassa vliegende insecten in de afgelopen 27 jaar met ruim 75% is afgenomen. Zonder insecten geen bloemen, geen vogels en geen voedsel. Het verdwijnen van insecten heeft een grote impact op de natuur, de biodiversiteit en uiteindelijk op onszelf. Daarom is het zo belangrijk dat Rijswijk op 28 november het bijenconvenant gaat tekenen. Daarom is het zo belangrijk dat we geen gif meer gebruiken voor de bestrijding van onkruid. En daarom is het zo belangrijk dat we ecologisch groenbeheer toepassen.
We zetten hiervoor stappen in de goede richting door de begroting heen, maar op blz. 86 onder het kopje ‘# Duurzaam beheer openbare ruimte’ doen we mogelijk een flinke stap terug. Daarom zullen we in tweede termijn een amendement op deze tekst indienen.
Voor het Wilhelminapark is er voldoende aandacht in de begroting, met investeringen in natuur en ecologie en in de natuurtuin, maar de Landgoederenzone blijft achter. Daaraan wordt alleen geld besteed als er mogelijk in de toekomst een opbrengst gaat komen van het bebouwen van de Opperd. Groenonderhoud financieren uit de opbrengst van het bebouwen van datzelfde groen is natuurlijk geen duurzaam groenbeleid. Daarom zullen we in tweede termijn een motie indienen die oproept tot het ecologisch beheren van het groen in de Landgoederenzone.
Investeren in het groen van de Landgoederenzone zal velen als muziek in de oren klinken, gezien het enthousiasme over bomen en groen van iedereen in de afgelopen raadsvergadering. We hopen maar dat deze stemming niet als een blad aan een boom omslaat als ook de ruimtelijke consequenties aan bod komen. We zullen bij (her)inrichting zorgvuldige afwegingen moeten maken hoe we de schaarse ruimte in onze snel groeiende gemeente willen benutten. Als u voor de keuze komt te staan tussen een parkeerplaats of een groene boom; waar kiest u dan voor? Als Rijswijk de groei van de hoeveelheid auto’s blijft faciliteren en onze gemeentelijke gronden benut voor nog meer parkeerplaatsen, blijft er weinig ruimte over voor volwaardig groen. Dat is slecht voor de leefbaarheid, slecht voor onze gezondheid en slecht voor het imago van onze stad.

En als we het dan hebben over het maken van een zorgvuldige afweging, is het parkeren ook in een ander kader van belang. Het brengt ons bij ons laatste punt van zorg: de gezondheid van de besluitvorming.

Het Parkeren in Rijswijk is als het voetbal van het Nederlands elftal; iedereen heeft er een mening over en we weten het allemaal beter dan de bondscoach of de wethouder. Maar zowel in het voetbal als met het parkeerbeleid kun je nooit iedereen tevreden stellen. Dat is wel wat we als raad keer op keer proberen te doen. Als er na het vaststellen van de kaders een klacht binnenkomt of er zich een boze inspreker meldt, dan lijken we die kaders te vergeten en buitelen we over elkaar heen om zo veel mogelijk aan de wensen van de meest mondige burger te voldoen. De zwijgende meerderheid heeft het nakijken. ‘U wenst, wij draaien’, lijkt het devies van menig raadslid.
Dat vormt een groot probleem bij het streven naar een zorgvuldige en consistente besluitvorming en het schaadt het vertrouwen in de politiek en de volksvertegenwoordigers. Zo bleek, omdat Casanova toch wil doorgaan met pizza’s bakken in de Landgoederenzone, menigeen het bestemmingsplan en eerder gemaakte afspraken met de pizzeria, over beëindiging van het gebruik van het gebouw en de grond aan het eind van dit jaar, niet meer belangrijk te vinden.
Hoe consequent de raad is in het volgen van de eigen besluitvorming, zagen we dit jaar verder terug bij de besluitvorming over de inzameling huishoudelijk afval. Het ‘omgekeerd inzamelen’ hadden we amper vastgesteld als uitgangspunt daarvoor of het werd na enkele klachten alweer losgelaten, terwijl de pilot nog goed en wel moest beginnen. Een enkele mondige bewoner kan het standpunt van menig raadslid volledig doen omkeren.

De verleiding is, zeker nu de verkiezingen er bijna aankomen, groot om met iedere inspreker mee te waaien. Maar als we alleen de oren laten hangen naar een enkeling die zich flink laat horen, dan doen we anderen, die zich minder roeren, mogelijk te kort.
Weeg alle belangen af en schat ze op waarde. Houd daarbij rekening met belangen van minderheden. Laat de winst op korte termijn niet leidend zijn, maar het gemeenschappelijk belang op de lange termijn. Kijk wat de effecten zijn op zaken als gezondheid, natuur, woonomgeving en leefbaarheid, nu en in de toekomst. Blijf oog houden voor de mensen die het wat minder getroffen hebben. Laten we er op deze wijze voor zorgen dat Rijswijk een fijne plek is en blijft om te wonen, voor iedereen.