GroenLinks zet zich in voor mensen in nood en ziet het als een humanitaire plicht om vluchtelingen op te vangen. Het besluit van het Rijswijkse college om het contract met het COA niet stop te zetten en het asielzoekerscentrum, dat sinds eind 2016 aan de Lange Kleiweg gevestigd is, de komende twee jaar open te houden, kwam op 8 mei dan ook als goed nieuws. Echter, tijdens de raadsvergadering afgelopen dinsdagavond dienden de coalitiepartijen Beter voor Rijswijk, D66, CDA, Gemeentebelangen en Wij. Rijswijk een motie in getiteld “Sluiting AZC”.

Deze motie verzoekt het college “het COA mede te delen dat de gemeente Rijswijk na afloop van het huidige contract geen nieuw contract voor de tijdelijke opvanglocatie zal sluiten.” GroenLinks betreurt het dat deze motie, zij het met een nipte meerderheid, is aangenomen. Het maakt het met grote zekerheid namelijk niet meer mogelijk om in de toekomst mensen in nood in de gemeente Rijswijk een veilige haven te bieden. De bijdrage in het debat van GroenLinks raadslid Romke Jan de Vries treft u hieronder.

Voorzitter,
Het zal u allen niet verbazen dat GroenLinks verheugd is met het besluit van het college van de gemeente Rijswijk om mensen in nood te blijven opvangen. GroenLinks staat volledig achter dit collegebesluit.

GroenLinks staat voor een realistisch, rechtvaardig en barmhartig asielbeleid. We zijn er trots op dat Rijswijk al drie jaar mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven biedt. Dat we omkijken naar onze medemens.

Wereldwijd zijn er nu circa 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Door een azc zoals die in onze gemeente is het mogelijk om hier bescherming en opvang te bieden aan zij die dit niet in hun eigen land kunnen vinden. Als Rijswijk mogen we niet de ogen sluiten voor wat er elders gebeurt op de wereld. GroenLinks ziet de opvang als een plicht, niet als een kwestie van vrijblijvende liefdadigheid. Onttrek je je aan die verplichting, dan maak je de bescherming tegen mensenrechtenschendingen tot een dode letter. Dat is zeer kwalijk, zeker als je bedenkt dat een groot deel van de vluchtelingen op de vlucht is voor personen en organisaties die zich niets aantrekken van het internationale recht en mensenrechten. Als wij daar tegen zijn, dan moeten wij tenminste zorgen dat we zelf niet juist datgene doen wat we willen bestrijden. Dat betekent dat we bescherming tegen bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen moeten waarborgen, niet alleen in woord, maar in praktische zin door het bieden van opvang.

Het belangrijkste wat we voor ogen moeten houden is dat wij in Rijswijk een azc hebben waar je als gemeente trots op mag zijn, want:

  • het azc is in de afgelopen jaren relatief rustig gebleken;
  • meer dan 96% van de bewoners veroorzaakt geen overlast;
  • veel asielzoekers en statushouders zetten zich in voor de Rijswijkse samenleving. Het azc in Rijswijk heeft landelijk gezien naar verhouding de meeste koppelingen van asielzoekers en statushouders met vrijwilligerswerk;
  • en er is grote maatschappelijke betrokkenheid bij het azc zoals bleek uit de inbreng van de inspreker namens De Samenlopers eerder deze avond.

Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving. GroenLinks streeft een gastvrije samenleving na. En juist daarom zijn we dankbaar voor alle vrijwilligers vanuit de kerken, welzijnsorganisaties, stichtingen en ondernemingen. Wij danken hun hartelijk voor hun inzet voor onze mede Rijswijkers in de afgelopen drie jaar en de komende jaren.

Betreffende de motie sluit ik aan bij de eerdere woorden van de PvdA. Daarnaast vraag ik, via u meneer de voorzitter, hoe het ondertekenen van de motie die de heer Braam voorlas zich verhoudt tot het verkiezingsprogramma van D66, waarin duidelijk staat: “Zo lang het AZC in Rijswijk een doeltreffende bijdrage levert aan vluchtelingenopvang in Nederland moet het gewoon blijven.”

Er gebeurt heel veel goeds in en om het azc. Laten we dat goede nu en toekomstig behouden. Als het nodig blijkt, continueren we wat GroenLinks betreft de opvang van asielzoekers ook na afloop van het contract over twee jaar.