De Rijswijkse gemeenteraad bespreekt dinsdag de kadernota, waarin het college van B en W voorstellen doet om het begrotingstekort op te lossen. Volgens GroenLinks zijn veel van deze bezuinigingen onbegrijpelijk, omdat ze op de langere termijn alleen maar voor problemen en hogere kosten zorgen. Juist in deze moeilijke tijd zou de menselijke maat voorop moeten staan.

De coronacrisis heeft laten zien hoe kwetsbaar onze samenleving is; mensen die voor de crisis net hun hoofd boven water hielden, gaan nu kopje onder. Ouderen die verder vereenzaamden. Kinderen die opgroeien in armoede of een onveilige thuissituatie, raakten school als hun veilige plek kwijt. Daarom riep GroenLinks al aan het begin van de maatregelen het college op om te beginnen met maken van plannen voor de langere termijngevolgen van de ‘intelligente lockdown’.

Helaas is daarvan niets terug te vinden in de door het college gepresenteerde kadernota. In plaats daarvan stelt het college voor om dit jaar 3 ton te bezuinigen op welzijn, omdat de wethouder daar geen concrete plannen voor heeft. “Juist in deze tijd is welzijn ontzettend belangrijk en moet de aanpak van eenzaamheid hoog op de agenda staan. Daarop bezuinigen is een onbegrijpelijke keuze”, stelt raadslid Hanneke van der Kooij.

Door de coronacrisis wordt een toestroom op jeugdzorg verwacht, terwijl deze sector al onder hoge druk staat. Volgens GroenLinks gaat het in de Rijswijkse raad te vaak alleen over de kosten van jeugdzorg, terwijl het er over zou moeten gaan dat Rijswijkse kinderen veilig en gelukkig kunnen opgroeien. GroenLinks zal daarom tijdens het kaderdebat een motie indienen over tijdige en passende jeugdhulp. Volgens raadslid Nanette Kistemaker moeten kinderen op tijd de juiste hulp kunnen krijgen: “alleen dan voorkomen we erger; dáár moeten we het met elkaar over hebben.”

Een ander onbegrijpelijk voorstel van het college is om onderzoek naar een milieuzone voor de Prinses Beatrixlaan met een jaar uit te stellen. Het uitstellen levert de gemeente tijdelijk slechts 15 duizend euro op. “Voor zo’n relatief klein bedrag, dat de gemeente volgend jaar alsnog gaat uitgeven, moeten de omwonenden nog langer wachten op schonere lucht”, aldus fractievoorzitter Marieke Alberts.

De coronacrisis is ons overkomen, maar hoe we omgaan met de gevolgen, bepalen we nu. GroenLinks zal dinsdag het college oproepen om visie en lef te tonen. Juist in deze tijd zijn investeringen in mensen van belang.