Dinsdag sprak de Rijswijkse gemeenteraad over de resultaten van vorig jaar (jaarrekening) en blikte vooruit op de begroting voor 2021 (kadernota). De GroenLinks-raadsleden dienden verschillende voorstellen in die bijdragen aan een meer eerlijke, duurzame en schone stad. De volgende voorstellen zijn aangenomen, dus hiermee gaat Rijswijk aan de slag! Bekijk hier ons overzicht.

Maak van het Slagenlandschap een landschapsmonument

Het Rijswijkse Slagenlandschap (Pasgeld) heeft een unieke historische landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het landschap is rijk aan flora en fauna. Raadslid Mark Wit heeft daarom een motie ingediend om te onderzoeken of het mogelijk is om het slagenlandschap als landschapsmonument te classificeren.

Bied tijdige en passende jeugdhulp

Door de coronamaatregelen wordt een toestroom op jeugdzorg verwacht. Terwijl de jeugdzorg al zo onder druk staat. Raadslid Nanette Kistemaker heeft daarom het college gevraagd om met een plan te komen hoe jongeren beter en tijdiger verwezen worden naar de best passende zorg.

Betrek kinderen en jongeren bij beleid en politiek

Kinderen en jongeren kunnen door hun verbeeldingskracht met ideeën komen die volwassenen vaak nog niet bedacht hadden. Zij zijn de toekomst. En daarom heeft raadslid Hanneke van der Kooij samen met PvdA het college gevraagd om kinderen en jongeren meer en structureel te betrekken bij politieke vraagstukken. 

Voorkom nieuwe armoede onder kinderen

In Rijswijk groeit een op de zes kinderen in armoede op. Door de coronacrisis wordt verwacht dat er meer kinderen in armoede zullen leven, ook gezinnen die voorheen geen geldproblemen hadden. Raadslid Hanneke van der Kooij heeft samen met de PvdA ervoor gepleit om middelen ter beschikking te stellen om de nieuwe groep kinderen in armoede te ondersteunen.

Stimuleer het delen van voertuigen in Rijswijk

Door gebruik te maken van deelvoertuigen kunnen we de parkeerdruk verlagen en de leefbaarheid vergroten. Ook zijn inwoners die weinig gebruik maken van de auto goedkoper uit! Raadslid Romke Jan de Vries heeft daarom een voorstel ingediend om onderzoek te doen naar de mogelijkheden en behoefte bij inwoners voor deelvoertuigcoöperaties in Rijswijk en dit mee te nemen in het mobiliteitstransitieplan.

Neem Leefbaarheid en welzijn op in de omgevingsvisie

Rijswijk verstedelijkt in een rap tempo en er zijn nog veel bebouwingsplannen die nog uitgevoerd gaan worden. Daarom vraagt raadslid Mark Wit dat er een omgevingsvisie komt waarin meer gekeken wordt naar de leefbaarheid van Rijswijk en het welzijn van haar inwoners. Dat wordt nu nog te weinig gedaan.  

Help de Rijswijkse cultuursector

Door de corona-crisis zijn de culturele instellingen in Rijswijk in financiële problemen gekomen. Raadslid Hanneke van der Kooij heeft de wethouder opgedragen om een inventarisatie te maken van wat culturele instellingen, groot en klein, nodig hebben om overeind te blijven en zo snel mogelijk met een plan te komen.

Stel de milieuzone Prinses Beatrixlaan niet uit

De luchtkwaliteit rondom de Prinses Beatrixlaan geldt als een van de slechtste in Rijswijk. Juist daarom is onderzoek naar de mogelijkheden om een milieuzone in te stellen rondom de Prinses Beatrixlaan zo belangrijk. Het college stelde echter voor om hierop te bezuinigen en het met een jaar uit te stellen. Fractievoorzitter Marieke Alberts vindt dit een heel slecht idee omdat het om een relatief klein bedrag gaat waarvoor mensen nog langer slechte lucht in moeten ademen. Ons voorstel om deze bezuiniging niet door te laten gaan, is door ​vrijwel de hele raad aangenomen.

Dit hadden we ook nog willen bereiken…

Natuurlijk is het niet gelukt om al onze voorstellen aan- of overgenomen te krijgen. 

Zo heeft raadslid Romke Jan de Vries verzocht om alle door of namens de gemeente georganiseerde maaltijden en bijeenkomsten het principe ‘ Carnivoor? Geef het door!’ toe te passen. De keuzevrijheid blijft intact en het wordt gemakkelijker om duurzamere keuzes te maken. Helaas bleek hier niet voldoende draagvlak voor binnen de raad. Wel riep het op tot discussies tussen raadsleden onderling; ook binnen partijen. Dus misschien is met de motie toch een klein stapje gezet.   

Met de motie Rijswijk Voor 14 riep raadslid Hanneke van der Kooij het college op om de campagne Voor 14 te steunen en door een brief naar de landelijke regering aan te dringen om het minimumloon te verhogen naar 14 euro per uur. Deze verhoging kan ervoor zorgen dat de kloof tussen arm en rijk niet verder groeit. In Den Haag is een vergelijkbare motie pas aangenomen, maar helaas wil het college en het merendeel van de raad in Rijswijk zich niet op deze manier uitspreken tegen de landelijke politiek. 

Fractievoorzitter Marieke Alberts stelde, samen met de voltallige oppositie, voor om niet nu al een behoordlijk deel van de opbrengst van de verkoop van de aandelen Eneco in de algemene reserve te storten. Zolang de gemeenteraad nog niet heeft gesproken over het doel waaraan het geld uitgegeven kan worden, moeten we nog niet vastleggen of en hoeveel we in deze algemene pot stoppen. Een duidelijk signaal vanuit de raad aan de wethouder financiën.