Doorstart van de onderhandelingen: onze inzet
GroenLinks is teruggekeerd aan tafel door het gedragen advies van formateur Martin Wörsdörfer. Hierin zagen we een teken van vertrouwen en een bewijs van de goede verhoudingen aan tafel. Ondanks ons zakelijke en duidelijke verschil van mening over de gewenste coalitiesamenstelling hebben wij, gesteund door de ALV, gemeend de uitdaging tot het vormen van een coalitie te moeten aangaan. Het uitgangspunt daarbij is dat we als tweede partij van de stad de verantwoordelijkheid hebben gekregen om een bijdrage te leveren aan het bestuur van de stad. Dit doen we vanuit ons hart: ons ideaal is een sociale en vrije samenleving, waarin we op een zorgvuldige manier omgaan met onze leefomgeving en oog hebben voor wat kwetsbaar is.

Wat was onze inzet?
Voor GroenLinks was de inzet gericht op het maken van een samenhangend verhaal over onze groeiende stad, de positie in onze regio en het investeren in gelijke kansen en de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij stonden een aantal doelen centraal:

 1. Rijswijk heeft veel te bieden dus het is noodzakelijk om te werken aan een stevige economische strategie;
 2. De sociale taken van de gemeente vragen om veel geld en menskracht. Het budget staat onder druk. We kiezen niet voor de kaasschaaf maar maken keuzes: investeren in een goede basis door vroegsignalering, preventie en het zorgen voor een kansrijke start in het leven. We houden de regelingen voor armoedebestrijding intact en gaan actiever aan de slag met volksgezondheid. De gemeente moet ook oog hebben voor een goed voorzieningenniveau door de inwonersgroei;
 3. Nieuwe Rijswijkers moeten zich thuisvoelen in de stad: we zetten in op goede integratie, pakken uitwassen aan en zorgen voor een steviger emancipatie- en anti-discriminatiebeleid;
 4. Forse inzet op betaalbaar wonen: 30% sociale huur binnen de hele voorraad en betaalbare koop/huur. We hebben het ook weer over volkshuisvesting in plaats van wonen;
 5. Een eerlijke energietransitie: isoleren, schoner opwekken en innoveren. Daarmee voorkomen we ook energiearmoede;
 6. Een actieve aanpak van mobiliteit: ruimte voor fietsers en voetgangers, inzetten op een hoogwaardige OV-verbinding tussen Delft en Den Haag Zuidwest, regels voor deelmobiliteitsaanbieders, de milieuzones Haagweg en Prinses Beatrixlaan, en de parkeervraag sturen door een eerlijk tarief voor de parkeervergunningen én investeren in parkeren en stallen, ook van fietsen;
 7. Onze groengebieden worden beter beschermd, op orde gebracht en we gaan voor een duidelijker profiel voor de Landgoederenzone en het Wilhelminapark.

Wat vinden we van het akkoord?
We zijn trots op de bereikte resultaten! Er ligt een helder coalitieakkoord waarin we afspraken maken over een gezonde groei van de stad en een steviger profiel in onze regio. En dit akkoord heeft een sociaal gezicht omdat we uitgaan van kansengelijkheid, een helpende hand blijven bieden waar dat nodig is en op een aantal punten een stevige hand aanreiken om verdere problemen te voorkomen. Rondom de gemeentelijke belastingen hebben we het principe “de vervuiler betaalt” centraal kunnen stellen: het nieuwe college van B&W gaat kijken naar een gemeentelijk belastingstelsel waarin de grootte van huishoudens en de vervuiler betaalt centraal staan.

We krijgen ook weer een wethoudersportefeuille met energie, cultuur, volksgezondheid en de leefomgeving als basis. De wethoudersportefeuille kent een aantal stevige ambities.

Op een aantal terreinen wordt de gemeente actiever, zoals volksgezondheid en het milieubeleid. Rondom het onderhoud van ons groen wordt de koers veranderd. We gaan ons afval anders inzamelen, gaan werken aan een koeltebeleid, er komt een beleidsnota verlichting en stap voor stap komt er een nieuw rioleringsstelsel waarin afvalwater en regenwater worden gescheiden.

We maken deel uit van een coalitie en dat betekent ook dat we dingen níet voor elkaar hebben gekregen of kwesties hebben vrijgelaten voor politieke discussie in de gemeenteraad omdat er vijf verschillende partijen aan tafel zitten met een andere visie. Het afdelingsbestuur en de gemeenteraadsfractie waren actief betrokken bij de voortgang en hebben goede punten aan ons meegegeven. Wij waarderen ook de betrokkenheid van leden die wensen of aandachtspunten aan ons meegaven. Dat heeft ons echt geholpen!

Al met al ligt er een akkoord waarmee onze gemeenteraadsfractie heeft ingestemd.

Wethouder
Mark Wit wordt door de gemeenteraadsfractie voorgedragen als wethouderskandidaat.

De portefeuille bestaat uit de onderwerpen:

 • Energie
 • Openbare ruimte (beleid, beheer en uitvoering; incl. landgoederenzone, Elsenburgerbos, Wilhelminapark, afval, stadsonderhoud, verlichting, water en riolering)
 • Milieu en duurzaamheid (incl. luchtkwaliteit, milieuzones, bodem en ondergrond)
 • Volksgezondheid
 • Cultuur, kunst en erfgoed

Een brede portefeuille die gaat over goed zorgen voor mensen en onze omgeving, ontplooiing en ontspanning.

Ledenavond
Op 20 juni is er een ledenavond over het coalitieakkoord. We nemen jullie dan met plezier mee door dit akkoord en geven een toelichting over de afgelopen weken. Toch willen we meegeven dat dit slechts het begin van een nieuwe fase is. We gaan de komende jaren hard werken aan het mooier, groener en socialer maken van onze stad. Het coalitieakkoord vormt hiervoor een goede basis. Maar er is nog veel te bereiken en we moeten ook vertellen wat we doen en met mensen samenwerken om onze idealen in de praktijk te brengen.

De toekomst begint dus vandaag!

Mark Wit
Alex Mink

 

Foto: Roel Wijnants, States of Humanity door Alex Vermeule.