Er zijn mooie ambities voor Pasgeld-West op het gebied van biodiversiteit, groenbehoud en natuurinclusief bouwen, maar ervaringen leren ons dat degelijke ambities niet altijd gerealiseerd worden.

Het is belangrijk om het begrip “natuurinclusief bouwen” kwantificeerbaar, meetbaar en controleerbaar te maken, en om de eisen aan de projectontwikkelaar goed te borgen. Met dit oogpunt dienden we samen met D66, PVDA en de Partij voor gelijkheid en rechtvaardigheid een amendement in, waarin we het college oproepen om in elke privaatrechtelijke overeenkomst met een ontwikkelaar op te nemen dat natuur inclusief bouwen een voorwaarde is voor de omgevingsvergunningen. Zo verzekeren we dat de doelen met betrekking tot de biodiversiteit en groenbehoud in Pasgeld-West echt gehaald gaan worden.

Zoals in de toelichting van het amendement is opgenomen is de aanduiding van een project als ‘natuurinclusief’ op zich geen uitspraak waarop een belanghebbende zich bij de rechter kan beroepen. De rechtbank doet geen uitspraken over wanneer een plan (voldoende) ‘natuurinclusief’ is. Aan een vrijwillige keuze van een initiatiefnemer om natuurinclusief te bouwen zijn sowieso geen rechten te ontlenen voor belanghebbenden

Pas als de gemeente afspraken maakt en deze borgt, kan natuurinclusief bouwen voldoende verzekerd worden. Het amendement roept de gemeente daarom ook op om een toetsings- en beoordelingskader klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen voor Rijswijkbuiten uit te werken.

Raadslid en woordvoerder Selma van Maarseveen: ‘Pasgeld-West is en blijft een lastig vraagstuk voor GroenLinks Rijswijk, ook gelet op het feit dat wij geen voorstander waren voor het bouwen in Pasgeld-West. Wij respecteerden de uitkomst van de democratische besluitvorming destijds en doen dat nog steeds, maar zien het wel als een belangrijke opgave om ervoor te zorgen dat we het in Pasgeld-West anders aanpakken dan in bijvoorbeeld Parkrijk. Het amendement van GroenLinks Rijswijk is alvast een stap in de goede richting om concrete afspraken te maken met de ontwikkelaar, de regierol van de gemeente te versterken en van Pasgeld-West een dierbaar, bewust en toekomstbestendig stukje Rijswijk te maken’.

 

 

Foto: "Natuurinclusief wonen, Boszoom Pijnacker" (CC BY-SA 2.0) door nandasluijsmans