IEDEREEN DE KANS OM MEE TE DOEN

De ongelijkheid neemt ook in onze gemeente toe. Dat proces willen we keren. Voor ieder mens is het belangrijk om een steentje bij te dragen aan de samenleving. GroenLinks wil dat iedereen kan meedoen. Via betaald werk, school, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het een taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Een sterk sociaal vangnet is nodig voor mensen die niet mee kunnen doen. We willen dat de randvoorwaarden om dat vangnet te ondersteunen in orde zijn. Dat betekent: minder regels, financiële en praktische ondersteuning vanuit de gemeente en vertrouwen in de keuzes van mensen zelf.

(Minima)regelingen moeten bekend zijn bij Rijswijkers die er recht op hebben. We willen dat de gemeente hierover actief en duidelijk communiceert naar doelgroepen en maatschappelijke instellingen. Kwijtscheldingsbeleid en bijzondere bijstand zetten we in als offensief tegen de schulden- en armoedeproblematiek van inwoners. Om Rijswijkers naar werk te begeleiden zetten we scholing, participatiebanen en leerwerkplekken in voor mensen die een baan zoeken. Actief werkzoekenden die een eigen bedrijf willen starten kunnen gebruik maken van een door de gemeente op te richten Innovatiefonds.

EEN GEMEENTE DIE IN GESPREK IS MET BURGERS

In onze stad wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks wil dat inwoners meer te zeggen krijgen door hen te laten meedenken en meebeslissen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen én initiatieven te laten nemen. Wij willen dat mensen kunnen meepraten en meedenken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente actief in gesprek gaat met verschillende groepen in de stad, naar hen luistert, hun ideeën serieus neemt én dat alles faciliteert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken we naar kansen voor de stad en oplossingen voor problemen in de stad. Want alleen sámen maken we de stad. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. Betrokkenheid van bewoners bij huurcomplexen is van belang voor het welzijn. Wij spreken woningbouwcorporaties en zorginstellingen erop aan dat zij hun bewoners voldoende ruimte voor medezeggenschap bieden.

GroenLinks wil zich er voor inzetten dat de lokale partijen ook gezamenlijk aan de slag gaan met de eerder genoemde energietransitie omdat het hier om een gedeeld belang en een gedeelde opgave gaat. Een opgave die alle Rijswijkers raakt. Inspraak van alle inwoners geven we op dit thema gezamenlijk vorm.

Rijswijk werkt actief mee aan nieuwe initiatieven van burgers ter verbetering van hun eigen buurt. Wij willen wijkbudgetten invoeren, waarmee burgers, samen met de gemeente, plannen ter verbetering en het beheer van de woon- en leefomgeving concreet kunnen oppakken. Daarnaast willen we financiële ondersteuning voor initiatieven van bewoners, bewonersorganisaties en sociaal ondernemers. We investeren in maatschappelijk vastgoed, zoals het Huis van de Stad. Deze plekken kunnen dienen als brede ontmoetings- en broedplaatsen voor culturele, sociale en groene initiatieven.

Soms is het belangrijk om vanwege de gewenste schaal en samenhang samen te werken met andere gemeenten. De menselijke maat is daarin altijd ons eerste uitgangspunt: de gemeente moet zo dicht mogelijk bij zijn burgers staan.