Sociaal domein

Preventie loont: daarom investeren we in een goede start en brede ontwikkeling van jonge kinderen. Daarom investeren we in onderwijs, kinderrechten en jeugdparticipatie. We willen de innovatie in het sociaal domein – (jeugd)zorg, werk en maatschappelijke ondersteuning versterken. Bij alle hulp en ondersteuning gaan we uit van zorg op maat en samenwerking tussen de verschillende instellingen. We maken daarbij gebruik van de netwerken in de Rijswijkse wijken.

EEN GOEDE START

Ieder kind verdient een goede start. Kinderrechten blijven ons moreel kompas en onze meetlat, net als de afgelopen periode. Ons onderwijs moet er op zijn gericht om de talenten van kinderen verder te ontwikkelen en mogelijke achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Iedereen die leerplichtig is, zit of op school, of volgt een leerwerktraject. Kinderen uit huishoudens met een minimuminkomen die extra begeleiding nodig hebben buiten school, moeten gebruik kunnen maken van bestaand ondersteuningsaanbod, door ouders hiervoor financieel te compenseren. Op school en daarbuiten geven wij kinderen en jongeren de ruimte met voldoende sport- en speelvoorzieningen, door bijvoorbeeld organisaties te faciliteren. Met een nieuwe Marimbahal willen we het sportaanbod versterken.

We investeren in preventie en versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en ouders. De gemeente neemt hierin een actieve rol en helpt kinderen in Rijswijk met een goede start in hun (school)leven. We willen de vroeg- en voorschoolse educatie voor kinderen tot 4 jaar behouden. Soms komen kinderen of jongeren toch in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks vindt dat jeugdzorg-organisaties dan snel moeten kunnen optreden. Wij vinden dat de zorg goed moet aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Kinderen en hun ouders moeten daarom zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing. We willen de Rijswijkse kinderrechtenambassadeurs – een resultaat van de afgelopen collegeperiode waar we trots op zijn - nog meer een plek geven in beleid en uitvoering. Zo zorgen we ervoor dat kinderrechten voorrang blijven hebben. En we willen de zorg dichtbij het kind, de jongere en de ouder organiseren, bijvoorbeeld door de versterking van schoolmaatschappelijk werk en een goede aansluiting via wijknetwerken.

Lees meer

Hier vind je het volledige verkiezingsprogramma

Vertrouwen en verbinden