MENSELIJKE MAAT IN DE ZORG

We willen gezondheidsverschillen verkleinen. Daarom investeren we meer in preventie. En in welzijnsactiviteiten. Daarbij maken we gebruik van de wijknetwerken. Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en aandacht voor taal en laaggeletterdheid worden speerpunten van het welzijnsbeleid. Door sport en beweging te stimuleren, te werken aan gezonde lucht en het promoten van gezonde voeding, willen we gezondheidsproblemen voorkomen. 

Ouderen en mensen met een beperking verdienen menselijke zorg. GroenLinks wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal. We kijken wat ze wél kunnen, willen en nodig hebben. Wij vinden dat "de zorg" breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Van mensen die zorg of hulp vragen moet daarom het hele verhaal in beeld zijn. En we gaan uit van "positieve gezondheid", waarbij we niet alleen naar beperkingen kijken, maar juist ook naar wat mensen wél kunnen. Iedere Rijswijker die zorg nodig heeft moet worden ondersteund met één plan en één centraal aanspreekpunt. Passende hulp die aansluit bij de vraag kan dan beter worden aangeboden. Daarom is het belangrijk dat professionals in de buurt én informele zorg, mantelzorg, vrijwilligers en het buurtnetwerk goed met elkaar samenwerken en elkaar snel weten te vinden. Dat verhoogt de kwaliteit van de zorg en dienstverlening én stimuleert nieuwe en innovatieve ideeën en mogelijkheden. De gemeente Rijswijk zorgt voor een centraal en goed bereikbaar punt waar dit waargemaakt kan worden en stimuleert iedereen om mee te doen. Want naast het bieden van goede zorg willen we ook de krachten en kwaliteit van (oudere) inwoners naar boven halen.
Veel ouderen zijn eenzaam. Hen actief bij hun wijk/buurt en omgeving betrekken, kan helpen om die eenzaamheid te verlichten.

Er zullen voldoende opvangplekken moeten zijn voor verslaafden en voor daklozen, zeker voor alleenstaanden met kinderen. Door het bieden van goede hulp bij schulden, en preventief samen te werken met woningbouwcorporaties en welzijn, willen we huisuitzettingen voorkomen.

GROEN BOUWEN, SAMEN WONEN

Er is een trek naar de Randstad. Ook naar Rijswijk. We hebben lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. We moeten er rekening mee houden dat er aanhoudend behoefte aan woningen blijft bestaan. In onze gemeente is de nog beschikbare ruimte voor extra woningbouw beperkt. Dat betekent dat we zorgvuldig moet afwegen waar en hoe we nieuwbouw inpassen. GroenLinks zet in op inbreiding in de bouw, binnen de kaders van leefbaarheid: een compacte, groene stad voor iedereen. We zullen innovatief te werk moeten gaan, bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van leegstaande kantoorpanden in de Plaspoelpolder, flexibele woonvormen en tiny houses. Want iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk. Daarom willen we afspraken maken met woningbouwcorporaties om voldoende betaalbare sociale woningen aan te bieden, afgestemd op de vraag, zodat de lange wachtlijsten flink korter worden. Afspraken met corporaties gaan ook over de duurzaamheid van huurwoningen, zowel wat betreft de materialen, als de energiehuishouding. Alle woningen moeten beter worden geïsoleerd. Bovendien willen we meer goedkope koop- en huurwoningen laten realiseren door particuliere aanbieders/verhuurders.

Sociale huurwoningen worden niet (meer) verkocht. Wij houden ons in ieder geval aan de afspraken die in de regio Haaglanden zijn gemaakt over de sociale woningbouw. De woningmarkt is immers regionaal. De bestaande voorraad aan sociale woningen moet waar nodig gerenoveerd worden zodat ze passen binnen de eisen van duurzaamheid en voldoende wooncomfort.

Woningcorporaties gaan zich inspannen voor passende woningen voor huurders. Óók voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning nodig hebben, is een innovatief programma nodig. Wijken moeten divers zijn en blijven. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen wijken voor hoge en wijken voor lage inkomens.

GROENE GROEI IN EEN LEVENDIGE STAD

Wij zetten in op wijken waar niet alleen wordt gewoond, maar ook andere voorzieningen en functies aanwezig zijn. Er is ruimte voor kleinschalige ondernemingen, een goed en voldoende aanbod van onderwijs, zorg, sport en cultuuractiviteiten en goed openbaar vervoer. Dat verhoogt de levendigheid en de attractiviteit van Rijswijk. Sterker nog: dit bepaalt het bestaansrecht van onze stad.

Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze gemeente. In leegstaande winkelruimtes of kantoorgebouwen, bijvoorbeeld In de Bogaard of de Plaspoelpolder, bieden we onderdak aan creatieve ondernemers, kunstenaars, studenten en duurzame startups. Zo werken wij mee aan een innovatieve stad. Om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor deze ondernemende groepen, willen we een innovatiefonds oprichten. Bij langdurige leegstand zetten wij in op nieuwe werkconcepten en/of functiewijziging, vooral voor het wonen.

Consumenten shoppen via internet of in grootwinkelbedrijven. Met alle nadelige gevolgen voor lokale ondernemers van dien. Wij gaan ons sterk maken voor het motto "koop eens wat meer in de buurt". Dat is goed voor de kleine Rijswijkse ondernemers en heeft ook een gunstige uitwerking op het verminderen van het transport, zoals van besteldiensten, door de stad.