Klimaatneutraal in 2030

Samen met circulaire bedrijven en duurzame initiatieven nemen we het voortouw om dit gerealiseerd te hebben. We maken in onze gemeente zo veel mogelijk gebruik van de zon en de wind, we stimuleren energieneutraal en duurzaam (ver)bouwen en het oprichten van lokale energiecoöperaties. We willen een klimaatstresstest uitvoeren om de knelpunten in onze gemeente in beeld te brengen zodat we daar concreet kunnen ingrijpen. Er ligt een grote opgave in het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. En we doen zoveel als we kunnen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. We geven voorrang aan schoon vervoer: de voetganger, de fiets en (bij voorkeur elektrisch) openbaar vervoer. Het gebruik van de auto is voor ons geen vanzelfsprekendheid. Fietsen stimuleren we door het inzetten van een groene golf op fietspaden en meer fietsstraten. Wij richten de stad zo in dat mobiliteit zonder uitstoot en overlast voor anderen voorop staat. Zo ademen we weer schonere en gezondere lucht in Rijswijk.

KLIMAATBESTENDIG RIJSWIJK

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moeten we Rijswijk (her)inrichten. Door samen te werken met onze inwoners en andere overheden, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering. We moeten rekening houden met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Ook onze stad krijgt door de steeds heviger regenbuien te maken met wateroverlast. De gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven. Gemeentelijke parkeerplaatsen en –terreinen worden bijvoorbeeld voorzien van meer groen en waterdoorlatende betegeling. Waterlopen worden goed opengehouden. Het gescheiden afvoeren van hemelwater ontlast de riolering. Daarom stimuleren we Rijswijkers die hun regenpijp willen afkoppelen door bijvoorbeeld een korting op de rioolbelasting

Op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen moeten we nú handelen en onze stad klimaatbestendig inrichten. Wij willen voor 2019 een klimaatstresstest uitvoeren om de knelpunten in kaart te brengen die als gevolg van klimaatverandering ontstaan. Zodat we deze de komende collegeperiode gericht kunnen aanpakken. En toekomstige schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

GEZOND KLIMAAT

GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Wij gaan een krachtige bijdrage leveren aan het beheersen van de klimaatverandering door onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. We zetten in op een klimaatneutraal Rijswijk in 2030. Daarmee sluiten we aan op de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een gezonde leefomgeving en de aanpak van de klimaatproblematiek reiken natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, maar óók op regionaal en lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente.

Wij moeten toekomstbestendig (ver)bouwen en duurzame, circulaire materialen gebruiken. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen voor werk én (bovendien) een lagere energierekening. Mensen moeten duurzame keuzes kunnen maken. Daarom faciliteert de gemeente dat er genoeg aanbod en informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld via een uitbreiding van het Energieloket/Groenloket. Waar investeringen in energiemaatregelen binnen een redelijke termijn kunnen worden terugverdiend is subsidie in principe niet nodig. Voor grensgevallen vinden wij dat er een lokale subsidie beschikbaar moet komen, omdat energieopwekking en energiebesparing niet alleen een individueel, maar ook een collectief belang dienen. Wij zetten erop in dat ook kantoorgebouwen worden voorzien van groene daken en zonnepanelen. Als gemeente geven we het goede voorbeeld met het verduurzamen van het Huis van de Stad (warmtepomp-optie).

Als besloten wordt over de verkoop van de gemeentelijke aandelen Eneco, willen we dat de gemeente verantwoord aandeelhouderschap toont en de beste bieder kiest die een duurzame missie garandeert. En dat de gemeente de opbrengst investeert in verduurzaming van de Rijswijkse energievoorziening.

Lees meer

Hier vind je het volledige verkiezingsprogramma

Vertrouwen en verbinden