KLIMAATBESTENDIG RIJSWIJK

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moeten we Rijswijk (her)inrichten. Door samen te werken met onze inwoners en andere overheden, kunnen we ons voorbereiden op klimaatverandering. We moeten rekening houden met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid.

Ook onze stad krijgt door de steeds heviger regenbuien te maken met wateroverlast. De gemeente kan hierbij het goede voorbeeld geven. Gemeentelijke parkeerplaatsen en –terreinen worden bijvoorbeeld voorzien van meer groen en waterdoorlatende betegeling. Waterlopen worden goed opengehouden. Het gescheiden afvoeren van hemelwater ontlast de riolering. Daarom stimuleren we Rijswijkers die hun regenpijp willen afkoppelen door bijvoorbeeld een korting op de rioolbelasting

Op andere momenten ontstaat juist droogteschade. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen. Om de gevolgen van klimaatverandering te kunnen opvangen moeten we nú handelen en onze stad klimaatbestendig inrichten. Wij willen zo snel mogelijk een uitgebreide klimaatstresstest uitvoeren om de knelpunten in kaart te brengen die als gevolg van klimaatverandering ontstaan. Zodat we deze de komende collegeperiode gericht kunnen aanpakken. En toekomstige schade zoveel mogelijk beperkt blijft.

GEZOND KLIMAAT

GroenLinks zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Wij gaan een krachtige bijdrage leveren aan het beheersen van de klimaatverandering door onder meer het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. We zetten in op een klimaatneutraal Rijswijk in 2030. Daarmee sluiten we aan op de klimaatdoelstellingen van Parijs. Een gezonde leefomgeving en de aanpak van de klimaatproblematiek reiken natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, maar óók op regionaal en lokaal niveau. De wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze gemeente.

Wij moeten toekomstbestendig (ver)bouwen en duurzame, circulaire materialen gebruiken. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze maatregelen voor werk én (bovendien) een lagere energierekening. Mensen moeten duurzame keuzes kunnen maken. Daarom faciliteert de gemeente dat er genoeg aanbod en informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld via een uitbreiding van het Energieloket/Groenloket. Waar investeringen in energiemaatregelen binnen een redelijke termijn kunnen worden terugverdiend is subsidie in principe niet nodig. Voor grensgevallen vinden wij dat er een lokale subsidie beschikbaar moet komen, omdat energieopwekking en energiebesparing niet alleen een individueel, maar ook een collectief belang dienen. Wij zetten erop in dat ook kantoorgebouwen worden voorzien van groene daken en zonnepanelen. Als gemeente geven we het goede voorbeeld met bijvoorbeeld het verduurzamen van het Huis van de Stad.