GEZONDE LUCHT

Als onze kinderen buitenspelen of wij door de stad fietsen, is het inademen van schone lucht van levensbelang. In Rijswijk staan we voor een grote opgave. Zo is bijvoorbeeld de luchtkwaliteit op en rondom de Prinses Beatrixlaan nog steeds een groot probleem. Daarom kiest GroenLinks voor schoon vervoer. De auto wordt alleen gebruikt als het niet anders kan. Wij gaan zorgen voor een openbaar vervoer dat ons zonder uitstoot van schadelijke gassen brengt naar waar we moeten zijn. Een goede OV-verbinding met Rijswijk Buiten hoort daarbij.

Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Trottoirs en oversteekplaatsen moeten hier beter op worden ingericht. We geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere fietspaden aan te leggen, het aantal fietsstraten uit te breiden, verkeerslichten beter af te stemmen op fietsers (groene golf) en handige plekken aan te wijzen voor het parkeren van je fiets. Rijswijk moet een echte fietsstad worden. Voor elektrische auto’s verbeteren we bovendien de infrastructuur. De (snor)scooter gaat van het fietspad af. Vanaf 2025 moeten alle (snor)scooters emissievrij zijn.

Mensen kunnen zelf een bijdrage leveren aan de luchtkwaliteit, bijvoorbeeld door te kiezen voor een minder vervuilend vervoermiddel. En door te kiezen voor autodelen. Meer deelauto’s betekent dat de parkeernorm omlaag kan en de mogelijkheden voor inbreiden en groene ruimtes groter worden. De meeste uitstoot komt van verbrandingsmotoren. Daarom pleiten we voor een "sloop en vervang" subsidie voor tweetakt scooters en stimuleren we elektrisch gebruik van auto’s en scooters. Zo kunnen mensen zelf ook een bijdrage leveren. De gemeente maakt het aanbod van informatie over de mogelijkheden hiervoor, laagdrempelig en makkelijk bereikbaar.

Wij zetten ons in om samen met de omliggende gemeenten en intermediaire organisaties, zoals de VNG, de bevoorrading en de huis-aan-huis levering van goederen te laten plaatsvinden met schone voertuigen of per fiets. Wij willen ook dat de huidige milieuzone wordt uitgebreid naar de Prinses Beatrixlaan en dat we ook zeer vervuilende vrachtauto’s, bestelbusjes en personenwagens weren. We gaan ons inzetten voor een verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg A4 rond Rijswijk. Dat levert een bijdrage aan schonere lucht én minder geluidsoverlast. Dit vertalen we in een uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit.

GROENE WIJKEN

In een groene wijk is het leven prettiger, koeler én gezonder. Onze kinderen kunnen lekker buiten spelen en iedereen kan dicht bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks het groen in Rijswijk beschermen en uitbreiden. Méér biodiversiteit is uitgangspunt. We zetten in op groen in de stad van een goede kwaliteit. Bomen zijn daarbij van onschatbare waarde. Daarom beperken we het kappen van bomen. Daar waar toch gekapt wordt en het niet mogelijk of wenselijk is om bomen te herplanten, wordt gecompenseerd. Hiervoor richten we een Groen- of Herplantfonds op. Bij nieuwe aanplant zorgen we voor een goede groeiplaatsinrichting. Zo sieren we onze (bestaande en nieuwe) wijken met groen van bomen, met sportveldjes, buitenspeeltuinen en parken. Voorbeelden zijn het buurtpark De Driesprong, Park Cromvliet, Park Hofrust en de plannen voor het Wilhelminapark. Ook ‘In de Bogaard’ krijgt een groene impuls. We inspireren buurtbewoners en bedrijven om hun handen uit de mouwen en in de grond te steken om de eigen leefomgeving te vergroenen en de openbare ruimte en tuinen te ontstenen. We zetten Operatie Steenbreek voort, bijvoorbeeld met een groen Piramideplein.

We houden onze straten en pleinen, onze parken en plantsoenen vrij van (zwerf)afval! Samen met onze inwoners houden we regelmatig (opruim)acties in de buurt of wijk.

Onze ambitie is om in 2020 75% van het afval in Rijswijk te scheiden. Nu is het nog amper 45%. Dus er is nog een wereld te winnen. Uitgangspunt is dat we toe moeten naar een circulaire economie met een gesloten kringloop van materialen. Dat is mogelijk omdat in de huidige situatie afval nog heel veel waardevolle grondstoffen bevat. Die moeten er dan wel uitgehaald worden. Om Rijswijkers te stimuleren meer en beter hun afval te scheiden, zetten wij in op omgekeerd inzamelen. Als dat toch te weinig resultaat heeft, zijn aanvullende maatregelen nodig. Daarbij kan gedacht worden aan het invoeren van een vorm van een beloningssystematiek.

Om de leef kwaliteit van de wijken te waarborgen krijgen inrichting, onderhoud en beheer van de openbare ruimte de nodige extra impuls. Daarvoor is een eigen budget voor onderhoud en beheer van de openbare ruimte en groen een voorwaarde